„Chat Smart“

Училищна инициатива за ИТ грамотност, толерантност и превенция на Кибертормоза със съдействието на МКБППМН гр.Тутракан

VLOG 1: „Създаване и възстановяване на пароли“