01.09.2016

Нормативни документи

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за дейността на институцията 2018/2019

Стратегия за развитие на училището 2016/2020

Училищни учебни планове 2018/2019

Годишен план и план за вътрешноинституционална квалификация на училището 2018/2019

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи

График за провеждане на контролни работи през II срок на учебната 2018/2019

Училищни правила за определяне на условията и реда за организиране на изпитите в самостоятелна форма на обучение 2018/2019

Заповед за утвърждаване на училищните правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование на основание ПМС №328/21.12.2017г.

Училищни правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование на основание ПМС №328/21.12.2017г.