18.04.2017

Работа по проекти

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2“

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Вход в системата

Вход в системата

Специфични цели на проекта са:
Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.
Индикатори

Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП: МОН ще отчита всяка година обхванатите ученици в дейности по процедурата.
Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 70%.
Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 320 000.

През фаза 2 на проекта в училището са сформирани следните групи:

 1. A WORLD OF ENGLISH – Занимание по интереси
 2. Аз уча български език – Обучителни затруднения
 3. Арт клуб – Занимание по интереси
 4. Биология и здравно образование в 8-10 клас – Занимание по интереси
 5. В лабиринта на математиката – 7б клас – Обучителни затруднения
 6. В света на знанието – 1а клас – Занимание по интереси
 7. В чудния свят – 1б клас – Занимание по интереси
 8. Волейбол -5-7 клас – Занимание по интереси
 9. Волейбол -8-10 клас – Занимание по интереси
 10. Да знаем български в 7 клас – Обучителни затруднения
 11. Да знаем български език в 5 клас – Обучителни затруднения
 12. Дигитални компетентности – Занимание по интереси
 13. Дигитални компетентности 8-11 клас – Занимание по интереси
 14. Знам и мога -2б клас – Занимание по интереси
 15. Информатика в 11 клас – Занимание по интереси
 16. Логоматика – Занимание по интереси
 17. Математика – вълшебства с числа в 4 клас – Обучителни затруднения
 18. Математика в 4а клас – Обучителни затруднения
 19. Математика в 7а клас – Обучителни затруднения
 20. Приятели на математиката в 6 клас – Обучителни затруднения
 21. Пътешествие из географията с 5 клас – Обучителни затруднения
 22. Футбол -1-4 клас – Занимание по интереси
 23. Футбол -5-7 клас – Занимание по интереси
 24. Четем, за да общуваме – Обучителни затруднения